Jeżeli Bóg jest przy nas, to któż przeciwko nam?Rz 8,31b

11.09.2013: Studium Duchowości Chrześcijańskiej

Studium Duchowości Chrześcijańskiej 2013/2014

 

Dane dotyczące Studium

Adres:

ul. Złota 144

62-800 Kalisz

 

Dyrektor: ks. dr Jerzy Jeżowski

ul. Dobrzecka 193

tel. 0-62 767 41 44

e-mail: xjerzyj@diecezja.kalisz.pl

Wykłady odbywają się przy bazylice św. Józefa w Kaliszu

- Pl. Św. Józefa 7.

 

"Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia /wywołanego/ żądzą na świecie. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość." 2 P1, 3-7

 

S t u d i u m   D u c h o w o ś c i   C h r z e ś c i j a ń s k i e j 

W każdą ostatnią sobotę miesiąca (wrzesień-czerwiec) godz. 10.00-14.45 wykłady dotyczące następujących zagadnień życia duchowego: 

  • · chrześcijańska wiara i jej rozwój w życiu duchowym;

  • · modlitwa i medytacja chrześcijańska; 

  • · kierownictwo duchowe;

  • · formacja sumienia; 

  • · rola słowa Bożego, sakramentów i Kościoła; 

  • · współczesne zagrożenia dla duchowości chrześcijanina.

Ich podstawę stanowić będzie uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwach, różnych formach modlitwy oraz możliwość korzystania z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego.

"A jeśli nie wszyscy w Kościele idą tą samą drogą, wszyscy jednak powołani są do świętości i ta sama przypadła im w udziale wiara dzięki sprawiedliwości Pańskiej (por. 2P1,1). " KK 32

 

W a r u n k i  p r z y j ę c i a:

  •  świadectwo szkolne (maturalne)

  •  świadectwo moralności (osoby świeckie)

  •  zgoda przełożonego (osoby duchowne)

 

Plan każdej soboty  

I. 10.00 - 11.00 Na przemian:

-Eucharystia
-Liturgia słowa
-Liturgia Pokutna
-Liturgia Godzin
-Medytacja
-Wykład lub ćwiczenia

 

II. 11.15 - 12.45 Wykład - Podstawowe zagadnienia z teologii duchowości

III. 12.45 - 13.15 Kawa, herbata. 

IV. 13.15 - 14.45 Wykład - wybrane zagadnienia z: 

 

- teologii biblijnej
- dogmatycznej
- moralnej
- fundamentalnej
- liturgiki
- patrologii
- psychologii

V. 15.00 - Możliwość indywidualnych rozmów.

 

Ramowy program wykładów z następujących dziedzin:

 

- ogólny zarys teologii duchowości
- biblijne podstawy życia duchowego 
- wiara odpowiedzią człowieka na Boże słowo
- historia duchowości chrześcijańskiej
- rozwój życia duchowego (nadzieja, miłość)
- teologia życia mistycznego
- teologia modlitwy 
- rozeznawanie duchowe
- zagrożenia życia duchowego
- kierownictwo duchowe
- asceza chrześcijańska
- hagiografia
- duchowość życia sakramentalnego
- duchowość Maryjna
- duchowość męczenników 
- duchowość Ojców pustyni
- wielcy mistycy chrześcijaństwa
- duchowość osób życia konsekrowanego
- duchowość kapłańska
- duchowość rodziny 
- duchowość laikatu 
- duchowość współczesnych ruchów i zrzeszeń katolickich
- teologia dogmatyczna (protologia-otwartość na Boga w człowieku; chrystocentryzm duchowości; trynitarny wymiar duchowości)
- teologia moralna (zwłaszcza zagadnienie sumienia)
- eklezjologia (tajemnica Kościoła; uczestnictwo w życiu Kościoła)
- teologia liturgii
- psychologia (zwłaszcza uwarunkowania osobowościowe)
- filozofia Boga; asceza u filozofów.

 

Wykłady 2013/2014

 

 

 Tematy wykładów: semestr  I

 

28.IX.2013 r.

10.00 -10.45 – Przedstawienie w zarysie programu i tematów wykładów – ks. dr Jerzy Jeżowski - dyr. Studium Duchowości
11.00-12.00 –   Czym jest duchowość chrześcijańska – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

26.X.2013 r.

10.00-11.00 – Wprowadzenie do modlitwy wewnętrznej – ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15-12.45 – Biblijne podstawy życia duchowego – ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15-14.45 – Wiara odpowiedzią człowieka na Boże słowo – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

30.XI.2013 r.

10.00-11.00 – Wprowadzenie do chrześcijańskiej medytacji – ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15-12.45 – Główne   szkoły duchowości w historii Kościoła – ks. dr Jerzy Jeżowski         

13.15-14.45 –  Świętość chrześcijańska obecnością uświęcającego Boga (Wcielenie; tajemnica Chrztu św.)- ks. dr Jerzy Jeżowski

 

28.XII.2013 r.

10.00-11.00 – Opłatek

11.00-12.30 – Postawa chrześcijańska owocem naśladowania Chrystusa. Sumienie – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

25.I.2014 r.

10.00-11.00 – Modlitwa Godzin – Jutrznia

11.15-12.45 – Rozwój życia duchowego podstawowym zadaniem chrześcijańskim (wiara, nadzieja, miłość) – ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15-14.45 – Praktyka chrześcijańskiego postu i ascezy – ks. dr  Jerzy Jeżowski

 

Tematy wykładów : semestr II

 

22.II.2014 r.

10.00-11.00 – Miłość Boga zaproszeniem do wewnętrznej i zewnętrznej przemiany (nawrócenie, przebaczenie) – ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15-12.45 – Trójca Św. źródłem życia duchowego chrześcijanina – ks. dr Marcin Wiśniewski

13.15-14.45 –  Duchowość sakramentu pokuty – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

29.III.2014 r.

10.00-11.00 – Sakramenty – dary Zmartwychwstałego Pana źródłem komunii z Bogiem – ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15-12.45 –  Jezus Chrystus jako figura prawdziwego człowieczeństwa – ks. dr Marcin Wiśniewski

13.15-14.45 –  Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa fundamentem i źródłem wolności chrześcijanina – ks. dr Marcin Wiśniewski

 

26.IV.2014 r.

10.00-11.00 – Dar Ducha Świętego i Jego charyzmatów źródłem życia chrześcijanina i  Kościoła – ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15-12.45 – Kościół Mistycznym Ciałem Chrystusa – ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15-14.45 – Kierownictwo duchowe darem Boga w Kościele – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

31.V.2014 r.

10.00-11.00 – Eucharystia źródłem i szczytem życia Kościoła –  ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15-12.45 – Kościół powszechny; Kościół diecezjalny – ks. dr Marcin Wiśniewski

13.15-14.45 – Chrześcijanin Człowiekiem w drodze w Chrystusie i w Kościele (codzienność darem Boga) – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

21.VI.2014 r.

10.00-11.00 – Znaki czasu w duchowym życiu chrześcijanina –  ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15-12.45 – Istota grzechu (wymiar osobisty, społeczny). Rozróżnianie grzechów. Zakwestionowanie grzechu – ks. dr Jacek Bąk, kanclerz Kurii Diecezjalnej

13.15-14.45 – Eschatologiczny kres dziejów człowieka i świata – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

Rozmowa z ks. dr Jerzym Jeżowskim, dyrektorem Studium Duchowości Chrześcijańskiej, ojcem duchownym oraz wykładowcą teologii duchowości w WSD w Kaliszu.

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK