Diecezja Kaliska

Zatwierdzanie programów nauczania z religii

W odpowiedzi na pytania o zasadność żądania przez dyrektora szkoły zatwierdzania programów nauczania relgii rzymskokatolickiej pragnę przypomnieć, że 
 
Kwestię tę reguluje Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753), którego § 4 stanowi: Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.
 
Do kwestii zatwierdzania przez dyrektorów szkół programów nauczania religii rzymskokatolickiej odniosła się Komisja Wychowania Katolickiego w Oświadczeniu z dnia 30 maja 2012 roku, które pozostaje w mocy: W związku z pojawiającymi się w niektórych placówkach oświatowych żądaniem dyrekcji, by programy nauczania religii podlegały procedurze opiniowania na poziomie szkół, Komisja przypomina wyraźny zapis § 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, że nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii. Dlatego też katecheci mogą korzystać z programów i podręczników wskazanych przez miejscowe diecezje, a domaganie się jakichkolwiek opinii na temat programów i podręczników jest bezzasadne.
 
W związku z tym:
 
1. Nauczyciel religii winien przedstawić do wglądu dyrektora szkoły zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski Program Nauczania wraz z numerem.
 
2. Dyrekcja szkoły nie ma prawa zatwierdzania, bądź odrzucania programów i podręczników do nauczania religii. Taką władzę posiada jedynie Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz biskup diecezjalny. Strona państwowa jest jedynie informowana o tym jakie programy i podręczniki uzyskały aprobatę władz kościelnych.
 
3. Nauczyciele religii tylko informują dyrekcję o podręcznikach, które będą stosowane w szkole. 
 
4. Lista podręczników dopuszczonych do użytku ogólnopolskiego, a tym samym dopuszczonych przez Biskupa Kaliskiego do nauczania religii rzymskokatolickiej w Diecezji Kaliskiej znajduje się tu 
 
 
ks. dr Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu
 
 

Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl