Diecezja Kaliska

Szkolenie dla księży katechetów

Wielebni Księża Katecheci,

Zapraszam na szkolenie pt. "Nowa podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce", które odbędzie się 11 maja 2019 r. w godzinach 10.00-12.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu.

Szkolenie to jest w rozumieniu art. 42 ustęp 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245) jedną z form samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczyciela religii.

ks. dr Jarosław Powąska

Dyrektor Wydziału Katechetycznego 


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl