Ziemia jest tylko obrazem naszej prawdziwej ojczyzny - Nieba. św. Ojciec Pio

23.10.2017: Kuria Diecezjalna informuje

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych

 

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

 

Diecezja Kaliska, ul. Widok 80-82, 62-800 Kalisz, tel.: 62 766 78 55, Fax: 62 766 78 60,
e-mail: kuria@kalisz.opoka.org.pl (dalej: Inwestor) niniejszym zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem przy Zespole Szkół Technicznych
w Kaliszu przy ul. Złotej 144.

 

I.Informacje ogólne – przedmiot inwestycji.

Niniejsze ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie prac w formule “zaprojektuj i wybuduj” zostało zamieszczone na stronie internetowej Inwestora www.diecezja.kalisz.pl w zakładce Kuria Diecezjalna Informuje w ramach realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem przy Zespole Szkół Technicznych w Kaliszu przy ul. Złotej 144,
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz ostatecznego pozwolenia na użytkowanie
w imieniu Inwestora.

 

II.Przedmiot prac mających być objętych ofertą oraz termin i sposób wykonania.

 1. Zakres robót projektowych i budowlanych objętych ofertą, które będzie obejmować umowa z wykonawcą:

Planowany obiekt o funkcji Sali gimnastycznej stanowi uzupełnienie kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych oraz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej położonych przy ul. Złotej 144 w Kaliszu:

 • Sala gimnastyczna o wymiarach (dług. x szer. x wys. ) ok. 50,3m x 33,9m x 11,0m, posadzka parteru na poziomie równym z poziomem posadzki parteru Technikum
  tj. ok. 0,65 mnpt. i rzędnej 102,55m (Kronsztad 60) wraz zapleczem sanitarnym. Brak podpiwniczenia.
 • Łącznik z istniejącym budynkiem technikum w poziomie 1 i 2 piętra o pow. ok. 200m2.

 

 1. Dokumentacja  techniczna  (założenia koncepcyjne) stanowią  załącznik  do  niniejszego Ogłoszenia i jest dostępna na stronie internetowej www.diecezja.kalisz.pl w zakładce Kuria Diecezjalna Informuje.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z następującym harmonogramem prac:
  1. wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń lub innych dokumentów wymaganych zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami dla potrzeb złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym
   oraz łącznikiem przy ZST w Kaliszu – w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy;
  2. skompletowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem przy ZST w Kaliszu –
   w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Inwestora projektu budowlanego, o którym mowa w pkt 1) powyżej;
  3. wykonanie projektów wykonawczych niezbędnych do wykonania robot budowanych polegających na wykonaniu Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym
   oraz łącznikiem przy ZST w Kaliszu – w terminie 2 miesięcy;
  4. budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem przy ZST
   w Kaliszu – w terminie 14 miesięcy od dnia, w którym spełnione zostaną łącznie warunki: zatwierdzenie przez Inwestora projektów wykonawczych, przekazanie Wykonawcy przez Inwestora Nieruchomości dla potrzeb realizacji robót;
  5. złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie
   Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem przy ZST w Kaliszu – w terminie 45 dni od dnia odbioru końcowego robót, o których mowa
   w pkt 4) powyżej.
 2. Wymagana gwarancja na wszystkie roboty budowlane objęte ofertą: 3 lata.

 

III.Wymagania dotyczące warunków oferty:

 1. Oferta powinna zawierać określenie terminu, w którym jest ona wiążąca dla składającego ofertę tj. 30 dni.
 2. Oferta może przewidywać wykonanie prac budowlanych przez podwykonawców.
 3. Inwestor informuje, iż w pierwszej kolejności zbada czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a następnie dokona oceny złożonych ofert.
 4. Wykonawcy składający oferty powinni spełniać następujące warunki udziału
  w postępowaniu dotyczące:

 

 1. Sytuacji finansowej i ekonomicznej:
 1. w celu bieżącego finansowania robót posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 10.000.000,00 zł
 2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości min. 10.000.000,00 zł.
 1. Doświadczenie:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:

 1. dwie roboty budowlane polegającą na budowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, o minimalnej wartości zadania 10.000.000,00 zł brutto każda, w tym dla minimum jednego projektu Wykonawca złożył w imieniu Inwestora wniosek o pozwolenie na budowę oraz po realizacji prac budowlanych uzyskał pozwolenie na użytkowanie;

oraz

 1. trzy roboty budowlane polegającą na budowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o funkcjach sportowych tj. sala gimnastyczna / hala sportowa
  o minimalnej wartości zadania 5.000.000,00 zł brutto każda;
 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawione wyżej warunki określone w punkcie a) i b) nie podlegają sumowaniu,
  tzn. co najmniej jeden Wykonawca musi wykazać się wymaganym doświadczeniem lub sytuacją finansową i ekonomiczną. Inwestor nie wyraża zgody na poleganiu na potencjale podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia w/w warunków.
 1. Składane oferty powinny zostać przygotowane na wzorze Formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia) i dostępnego na www.diecezja.kalisz.pl w zakładce Kuria Diecezjalna Informuje, do którego zostaną dołączone następujące dokumenty:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 2. Wykaz wykonanych robót wraz z dowodami (np. list referencyjny) potwierdzającymi wykonanie robót w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone (wg wzoru zał. nr 2 do ogłoszenia).
 3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 10.000.000,00 zł. (wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy OC);
 4. Informacja z baku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 10.000.000,00 zł, wydana w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem upływu składania ofert.
 5. Parafowany wzór umowy (stanowiący zał. nr 3 do ogłoszenia)

 

IV.Termin i forma złożenia ofert

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 07.11.2017r. do godziny 14.00 drogą elektroniczną na adres: ekonom@diecezja.kalisz.pl
 2. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu.

 

V.Kryteria oceny ofert

Przy ocenie złożonej oferty Inwestor będzie kierować się następującymi kryteriami:

1) Ceną za wykonanie przedmiotu zadania – 100%.

 

VI.Informacja dodatkowe

 1. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi ani oferty w rozumieniu art. 66 k.c., ani nie inicjuje rozpoczęcia przetargu w rozumieniu art. 701 k.c., a stanowi wyłącznie zaproszenie do składania ofert. W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca złoży ofertę, Inwestor nie będzie zobowiązany do zawarcia umowy, a także na skutek złożenia oferty nie dojdzie do zawarcia umowy, w szczególności na warunkach określonych w niniejszym Ogłoszeniu oraz ofercie.
 2. Inwestor zastrzega, iż brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie może być poczytany za milczące przyjęcie oferty. O ewentualnym przyjęciu oferty Inwestor poinformuje Wykonawcę na piśmie.
 3. Wszelkie pytania należy kierować do Kurii – Ks. Rafał Kopis w formie pisemnej lub mailowej – ekonom@diecezja.kalisz.pl

VII.Załączniki

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz wykonanych robót
 3. Projektu umowy
 4. Studium programowo-przestrzenne (Opis)
 5. Studium programowo-przestrzenne (Rzuty)
 6. Studium programowo-przestrzenne (Usytuowanie Sali gimnastycznej)
 7. Studium programowo-przestrzenne (Przekrój poprzeczny)

 

/-/ ks. mgr Rafał Kopis

Ekonom Diecezjalny

upoważniony przedstawiciel inwestora

 

Kalisz, 23.10.2017r.

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK