Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę. św. Augustyn

04.04.2018: Kuria Diecezjalna informuje

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA WYŁONIENIE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

 

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE

NA WYŁONIENIE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

 

Wstęp

 

Diecezja Kaliska z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Widok 80-82  jako Organ Prowadzący Zespół Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej z siedzibą przy ulicy Złotej 144 w Kaliszu, w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  (Dz.U. 2016 poz. 217) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólnym opracowaniem i realizacją projektu w ramach Poddziałania 8.3.1; Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy;

Konkurs nr RPWP.08.03.01 IZ 00 30 001/18;

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020;

Oś priorytetowa 8; Edukacja

Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy 

 

II Założenia ogólne planowanego Projektu:

Przedmiotem  planowanego projektu jest realizacja zadań z zakresu Poddziałania 8.3.1Kształcenie zawodowe  młodzieży –tryb konkursowy, Działania  8.3  Wzmocnienie  oraz  dostosowanie kształcenia  i  szkolenia  zawodowego  do  potrzeb  rynku  pracy, Oś  Priorytetowa 8,  Edukacja; Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020  (WRPO  2014+), Ww. zadania winny przyczyniać się do poprawy zdolności absolwentów szkoły do zatrudnienia. Projekt planowany w ramach przedmiotowego konkursu stawia sobie za cel  podnoszenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  lub/ i kwalifikacji zawodowych uczniów/absolwentów ZST DK w Kaliszu prowadzącej  kształcenie zawodowe oraz ułatwienie im efektywnego wejścia a rynek pracy.

Dodatkowym celem planowanego projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, dostosowanie jej do aktualnych potrzeb pracodawców z subregionu kaliskiego poprzez  organizację staży i praktyk w firmach pracodawców subregionu kaliskiego,

Dodatkowym atutem projektu będzie wyposażenie / doposażenie klasopracowni zawodowych ułatwiające zdobycie uczniom niezbędnych umiejętności co zwiększy zdolność  uczniów do przyszłego zatrudnienia.

 

III Cel partnerstwa i zasady współpracy

Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach ww. konkursu, złożenie wniosku na zasadach partnerstwa oraz w sytuacji otrzymania dofinansowania wspólna  realizacja Projektu dla zapewnienia kompleksowości działań, możliwość efektu synergii jako skutku wspólnych prac i wspólnego rozwiązywania problemów.

Tworzone partnerstwo stawia sobie też za cel  inicjowanie i wspieranie współpracy szkół, jednostek samorządowych oraz pracodawców na rzecz   nabywania i uzupełniania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów a także nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Proponowany ( do uzgodnienia)  zakres zadań przewidziany dla Partnera:

 

 • wspólne z  Partnerem wiodącym Projektu opracowanie  wniosku o dofinansowanie w oparciu o uzgodnioną przez obu Partnerów koncepcją realizacji projektu;
 • złożenie wniosku o dofinansowanie wspólnie – na zasadach partnerstwa
 • w sytuacji uzyskania dofinansowania - wspólna realizacja wszystkich zaplanowanych działań w , w tym np.: organizacja i realizacja kursów , szkoleń, dla uczniów  i nauczycieli organizacja staży i/lub praktyk dla uczniów  u pracodawców, możliwość aktualizowania przez nauczycieli zawodu swojej wiedzy, podnoszenie kwalifikacji/ kompetencji nauczycieli/ instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • współpraca przy obsłudze administracyjno – finansowej oraz merytorycznej  projektu,
 • organizacja i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych i warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego i doradztwa kariery;
 • wspólne zarządzanie projektem.

 

 IV Kryteria wyboru partnerów

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa
 • Potencjał finansowy oraz organizacyjny/ ludzki /  techniczny/ merytoryczny zapewniający możliwość efektywnej realizacji projektu
 • Doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przede wszystkim realizowanych w partnerstwie lub z udziałem JST, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu    
 • Doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych i/lub doradczych z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu
 • dysponowanie kadrą, która realizowała / uczestniczyła w realizacji projektów współfinansowanymi ze środków EFS;  mającą doświadczenie w zarządzaniu współfinansowanymi ze środków EFS realizowanymi przez lub w partnerstwie
 • Podmiot musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 

V  Sposób przygotowania i złożenia oferty

 

Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowiązane do przedłożenia oryginału wypełnionej i podpisanej oferty wg załączonego wzoru ( wzór w załączniku).

Oferty należy dostarczyć osobiście lub  za pośrednictwem poczty, usług kurierskich lub pocztą e-mail na adres: Diecezja Kaliska z siedzibą w Kaliszu przy ul. Widok 80 -82,  w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 13:00 z dopiskiem „Otwarty nabór na Partnera w projekcie”.

Adres e-mail Diecezji:  kuria@kalisz.opoka.org.pl

W przypadku ofert wysyłanych pocztą tradycyjną, kurierem lub pocztą e-mail, decyduje data wpływu oferty do siedziby Partnera Wiodącego.

 

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2016 poz. 217) oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Na potrzeby otwartego konkursu, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych i upływa dnia 25 kwietnia 2018 roku.

Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

VI  Procedura konkursowa

 

Informacja o konkursie umieszczona jest  są na stronie internetowej: www.diecezja.kalisz.pl   W ramach konkursu wyłoniony zostanie jeden Partner.

Postępowanie konkursowe przeprowadza trzyosobowa Komisja Konkursowa. 

Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. Jej pracami kieruje Przewodniczący Komisji Konkursowej.

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

Każdy z członków Komisji Konkursowej weryfikuje oferty zgłoszone przez oferentów w drodze otwartego konkursu.

 W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa:

 • stwierdza liczbę złożonych ofert,
 • otwiera koperty/ emaile  z ofertami,
 • ocenia oferty pod względem formalnym - ocena polega na sprawdzeniu czy oferent podał wszystkie niezbędne informacje według zamieszczonego „Formularza Oferty”.

Diecezja Kaliska  może ponowić ogłoszenie naboru na wyłonienie Partnera w przypadku, gdy wszystkie zgłoszone oferty Komisja Konkursowa odrzuci.

W drugim etapie konkursu, Komisja Konkursowa:

 • analizuje merytoryczną zawartość ofert,
 • przeprowadza ewentualne negocjacje z dwoma najwyżej ocenionymi Oferentami, celem konkretyzacji zasad współpracy przy realizacji projektu,
 • rozstrzyga konkurs i wyłania jednego Partnera,
 • w przypadku, jeżeli negocjacje z najwyżej ocenionymi Oferentami lub jednym z nich nie dojdą do skutku, Komisja Konkursowa dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji z kolejnym lub kolejnymi najlepiej ocenianym/ocenianymi Oferentem/Oferentami,

   

Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

 • imiona i nazwiska Członków Komisji Konkursowej,
 • liczbę zgłoszonych ofert,
 • wskazanie ofert najkorzystniejszych,
 • ewentualne uwagi Członków Komisji Konkursowej,
 • podpisy Członków Komisji Konkursowej.

 

Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera do wspólnej realizacji projektu.

Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej Diecezji Kaliskiej  www.diecezja.kalisz.pl , dnia 26.04.2018 r.

Z Partnerem, wyłonionymi w toku postępowania konkursowego, zostanie zawarta umowa partnerska, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania:

Formularz oferty

 

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK